More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Allocation
ASB
Assured Shorthold tenancy
assured-tenancy
Benefits and care
Deposits
Disrepair
Homeless
Housing Conditions
Housing law - All
Introductory and Demoted tenancies
Leasehold and shared ownership
Licences and occupiers
Mortgage possession
Nuisance
Possession
Regulation and planning
right-to-buy
secure-tenancy
Succession
Trusts and Estoppel
Unlawful eviction and harassment

Job Ads – Cardiff & Rhyl

01/04/2024

Shelter Cymru

Housing Law Caseworkers (Gwent)

Cardiff office

35 hours per week – £26,862 per annum

17.5 hours per week – £13,431 per annum

An exciting opportunity has now arisen at Shelter Cymru for two Housing Law Caseworkers to join our experienced Housing Service Gwent team based in Cardiff.

Want to work for Shelter Cymru? Home is everything and we exist to defend the right to a safe home in Wales. We are looking for passionate, driven and dedicted individuals to be a caseworker in the South East Wales region which covers Newport, Caerphilly, Torfaen, Monmouthshire and Blaenau Gwent.

We are developing a flexible and hybrid working approach for all staff, with a minimum of 1 day per week working in the office and have offices across Wales

Employees are provided with an office base but this role will be based in our Cardiff office.

Shelter Cymru offers a high level of support, a welcoming work environment and an excellent package of benefits – for further details of the key benefits available please visit the recruitment page of our website 

To apply, visit our website at www.sheltercymru.org.uk or telephone 01792 469400

CLOSING DATE:   16 April 2024

Shelter Cymru recruits based on merit and wants a workforce that reflects the diversity of individuals in housing need. We particularly welcome applications from Black, Asian and Minority Ethnic people who are currently under-represented within our workforce

Gweithiwyr Achos Cyfraith Tai (Gwent)

Swyddfa Caerdydd

35 awr yr wythnos – £26,862 y flwyddyn

17.5 awr yr wythnos – £13,431 y flwyddyn

Mae cyfle cyffrous bellach wedi codi yn Shelter Cymru ar gyfer dau Weithiwr Achos Cyfraith Tai i ymuno â’n tîm profiadol Gwasanaethau Tai Gwent sydd wedi’i leoli yng Nghaerdydd.

Eisiau gweithio i Shelter Cymru? Cartref yw popeth ac rydym yn bodoli i amddiffyn yr hawl i gartref diogel yng Nghymru. Rydym yn chwilio am unigolion angerddol, brwdfrydig ac ymroddedig i fod yn weithiwr achos yn rhanbarth De-ddwyrain Cymru sy’n cynnwys Casnewydd, Caerffili, Torfaen, Sir Fynwy a Blaenau Gwent.

Rydym yn datblygu dull gweithio hyblyg a hybrid ar gyfer yr holl staff, gydag o leiaf 1 diwrnod yr wythnos yn gweithio yn y swyddfa ac mae gennym swyddfeydd ledled Cymru.

Darperir swyddfa i weithwyr ond bydd y rôl hon wedi’i lleoli yn ein swyddfa yng Nghaerdydd.

Mae Shelter Cymru yn cynnig lefel uchel o gefnogaeth, amgylchedd gwaith croesawgar a phecyn rhagorol o fuddion – i gael mwy o fanylion am y buddion allweddol sydd ar gael ewch i dudalen recriwtio ein gwefan

I wneud cais, ewch i’n gwefan yn www.sheltercymru.org.uk neu ffoniwch 01792 469400

DYDDIAD CAU: 16 Ebrill 2024

Mae Shelter Cymru un recriwtio ar sail teilyngdod ac eisiau gweithlu sy’n adlewyrchu amrywiaeth unigolion mewn angen tai. Rydym yn croesawu ceisiadau yn abrennig gan bobl Ddu, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig sydd heb gynrychiolaeth ddigonol yn ein gweithlu ar hyn o bryd.


 

Shelter Cymru

SC717 Early Intervention Homelessness Worker My Home Denbighshire Early Intervention Project  Rhyl office

35 hours per week

£24,380 per annum

Post initially funded until July 2025

An exciting opportunity has now arisen at Shelter Cymru for an Early Intervention Worker to join our exciting new project to prevent homelessness at its very earliest stages, funded by Denbighshire County Council and working in partnership with Clwyd Alyn.

Often, people approach homelessness services for support and assistance when at crisis stage, meaning options for help can be few and limited. By working assertively and proactively from the start, this project will offer effective assistance well before this would usually occur – we, our partners and other organisations working together in the county will identify and engage with people much earlier on, to prevent any homelessness risk factors/problems from escalating.

The Early Intervention Project will either deliver itself or provide direct links to a whole range of interventions that will prevent the risk of homelessness. These include housing, financial inclusion and welfare benefits information, guidance and support, employment, training and education services and health, well-being and social care advice amongst others. Shelter Cymru Early

Intervention Homelessness Workers (EIHWs) are key to this approach as the first point of contact and support.

Shelter Cymru offers a high level of support, a welcoming work environment and an excellent package of benefits – for further details of the key benefits available please

visit the recruitment page of our website

To apply, visit our website at www.sheltercymru.org.uk or telephone 01792 469400

CLOSING DATE:  8 April 2024

Shelter Cymru recruits based on merit and wants a workforce that reflects the diversity of individuals in housing need. We particularly welcome applications from Black, Asian and Minority Ethnic people who are currently under-represented within our workforce.

SC717 Gweithiwr Ymyrraeth Gynnar Digartrefedd

Prosiect Ymyrraeth Gynnar Fy Nghartref Sir Ddinbych

Swyddfa’r Rhyl

35 awr yr wythnos

£24,380 y flwyddyn

Swydd wedi’i hariannu i ddechrau tan fis Gorffennaf 2025

Mae cyfle cyffrous wedi codi yn Shelter Cymru i Weithiwr Ymyrraeth Gynnar ymuno â’n prosiect newydd cyffrous i atal digartrefedd, a hynny yn ystod camau cynharaf y prosiect. Mae’r swydd wedi’i hariannu gan Gyngor Sir Ddinbych a bydd yn gweithio mewn partneriaeth â Clwyd Alyn.

Yn aml, mae pobl yn mynd at wasanaethau digartrefedd am gefnogaeth a chymorth pan fyddant mewn cyfnod o argyfwng, sy’n golygu bod yr opsiynau posibl yn brin ac yn gyfyngedig. Drwy weithio’n bendant ac yn rhagweithiol o’r cychwyn, bydd y prosiect hwn yn cynnig cymorth effeithiol ymhell cyn y byddai hyn yn digwydd fel arfer – byddwn ni, ein partneriaid a sefydliadau eraill sy’n cydweithio yn y sir yn canfod pobl yn llawer cynt ac yn ymgysylltu â nhw er mwyn atal unrhyw ffactorau risg digartrefedd/problemau rhag gwaethygu.

Bydd y Prosiect Ymyrraeth Gynnar naill ai’n cynnig darpariaeth ei hun neu’n darparu cysylltiadau uniongyrchol ag ystod eang o ymyraethau a fydd yn atal y perygl o ddigartrefedd. Mae’r rhain yn cynnwys gwybodaeth, arweiniad a chymorth am dai, cynhwysiant ariannol a budd-daliadau lles, gwasanaethau cyflogaeth, hyfforddiant ac addysg a chyngor ar iechyd, llesiant a gofal cymdeithasol ymhlith pethau eraill. Mae Gweithwyr Ymyrraeth Gynnar Digartrefedd Shelter Cymru (EIWs) yn allweddol i’r dull hwn fel y pwynt cyntaf ar gyfer cyswllt a chefnogaeth.

Mae Shelter Cymru yn cynnig lefel uchel o gefnogaeth, amgylchedd gwaith croesawgar a phecyn rhagorol o fuddion – i gael rhagor o fanylion am y buddion allweddol sydd ar gael ewch i’r dudalen recriwtio ar ein gwefan

I wneud cais, ewch i’n gwefan yn https://sheltercymru.org.uk/cy/ neu ffoniwch 01792 469400

DYDDIAD CAU: 8 Ebrill 2024

Mae Shelter Cymru yn recriwtio ar sail teilyngdod ac yn dymuno cael gweithlu sy’n adlewyrchu amrywiaeth yr unigolion sydd ag angen o ran tai. Rydym yn croesawu ceisiadau yn benodol gan bobl Ddu, Asiaidd ac  Ethnig Leiafrifol nad ydynt wedi’u cynrychioli’n ddigonol yn ein gweithlu ar hyn o bryd.

SC697 Private Rented Sector Support Worker

My Home Denbighshire Project

Rhyl office

35 hours per week

£24,380 per annum

Post initially funded until 31 July 2025

An exciting opportunity has now arisen at Shelter Cymru for a Private Rented Sector Support Worker to provide operational contact for any landlords accessing the My Home Denbighshire service.

My Home Denbighshire is a large and exciting project working practically across the Denbighshire local authority locality area to prevent homelessness at its very earliest stages. It is funded by

Denbighshire County Council and provided in partnership with Clwyd Alyn supported by Nacro, NRLA & TGP.

Very often people approach homelessness services for support and assistance when at crisis stage, and options for help can be few and limited. By working assertively and proactively, this project offers effective early intervention and support – we, our partners and other organisations working together in the county identify and engage with people to prevent any homelessness risk factors/problems from escalating towards potential loss of a home.

We know that a lot of homelessness in Denbighshire is due to tenancies ending in the private rented sector. As part of this role you will be providing practical information and signposting landlords/agents in relation to a property. You will also provide early intervention support to PRS tenants with the objective of preventing a situation escalating into homelessness. Where there is no prospect of saving the tenancy, the project team will work with tenants to seek alternatives to avoid homelessness.

Shelter Cymru offers a high level of support, a welcoming work environment and an excellent package of benefits – for further details of the key benefits available please visit the recruitment page of our website

To apply, visit our website at www.sheltercymru.org.uk or telephone 01792 469400

CLOSING DATE: 8 April 2024

Shelter Cymru recruits based on merit and wants a workforce that reflects the diversity of individuals in housing need. We particularly welcome applications from Black, Asian and Minority Ethnic people who are currently under-represented within our workforce.

SC697 Gweithiwr Cymorth Sector Rhentu Preifat

Prosiect Fy Nghartref Sir Ddinbych

Swyddfa’r Rhyl

21 awr yr wythnos

£24,380 y flwyddyn (Pro rata £14,628)

Swydd wedi’i hariannu i ddechrau tan 31 Gorffennaf 2025

Mae cyfle cyffrous bellach wedi codi yn Shelter Cymru ar gyfer Gweithiwr Cymorth Sector Rhentu Preifat i ddarparu cyswllt gweithredol i unrhyw landlordiaid sy’n cyrchu gwasanaeth Fy Nghartref Sir Ddinbych.

Mae Fy Nghartref Sir Ddinbych yn brosiect mawr a chyffrous sy’n gweithio mewn ffordd ymarferol ar draws ardal awdurdod lleol Sir Ddinbych i atal digartrefedd yn ei gyfnodau cynharaf. Ariennir y prosiect gan Gyngor Sir Ddinbych ac fe’i darperir mewn partneriaeth â Chlwyd Alyn gyda chymorth gan Nacro, Narla a TGP.

Yn aml, mae pobl yn mynd at wasanaethau digartrefedd am gefnogaeth a chymorth pan fyddant mewn cyfnod o argyfwng, a phan fo opsiynau ar gyfer help yn brin. Drwy weithio’n bendant ac yn rhagweithiol, mae’r prosiect hwn yn cynnig ymyrraeth gynnar a chymorth effeithiol – rydym ni, ein partneriaid a sefydliadau eraill sy’n cydweithio yn y sir yn nodi ac yn ymgysylltu â phobl i atal unrhyw ffactorau/problemau risg digartrefedd rhag gwaethygu ac arwain at y posibilrwydd o golli cartref.

Gwyddom fod llawer o ddigartrefedd yn Sir Ddinbych yn digwydd oherwydd tenantiaethau yn dod i ben yn y sector rhentu preifat. Fel rhan o’r swydd hon, byddwch yn darparu gwybodaeth ymarferol ac yn cyfeirio landlordiaid/asiantiaid mewn perthynas ag eiddo. Byddwch hefyd yn darparu cymorth ymyrraeth gynnar i denantiaid PRS gyda’r nod o atal sefyllfa rhag cyrraedd digartrefedd. Lle nad oes gobaith o achub y denantiaeth, bydd tîm y prosiect yn gweithio gyda thenantiaid i chwilio am ddewisiadau amgen i osgoi digartrefedd..

Mae Shelter Cymru yn cynnig lefel uchel o gefnogaeth, amgylchedd gwaith croesawgar a phecyn rhagorol o fuddion – i gael rhagor o fanylion am y buddion allweddol sydd ar gael ewch i’r dudalen recriwtio ar ein gwefan 

I wneud cais, ewch i’n gwefan yn https://sheltercymru.org.uk/cy/ neu ffoniwch 01792 469400

DYDDIAD CAU: 8 Ebrill 2024

Mae Shelter Cymru yn recriwtio ar sail teilyngdod ac yn dymuno cael gweithlu sy’n adlewyrchu amrywiaeth yr unigolion sydd ag angen o ran tai. Rydym yn croesawu ceisiadau yn benodol gan bobl Ddu, Asiaidd ac  Ethnig Leiafrifol nad ydynt wedi’u cynrychioli’n ddigonol yn ein gweithlu ar hyn o bryd.

Giles Peaker is a solicitor and partner in the Housing and Public Law team at Anthony Gold Solicitors in South London. You can find him on Linkedin and on Twitter. Known as NL round these parts.

0 Comments

Leave a Reply (We can't offer advice on individual issues)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.