More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Allocation
ASB
Assured Shorthold tenancy
assured-tenancy
Benefits and care
Deposits
Disrepair
Homeless
Housing Conditions
Housing law - All
Introductory and Demoted tenancies
Leasehold and shared ownership
Licences and occupiers
Mortgage possession
Nuisance
Possession
Regulation and planning
right-to-buy
secure-tenancy
Succession
Trusts and Estoppel
Unlawful eviction and harassment

Job ads – Wales.

22/01/2023

Shelter Cymru

Shelter Cymru exists to defend the right to a safe home in Wales and fight the devastating impact the housing emergency has on people.

We help thousands of people each year by offering free, confidential and independent advice and campaigning to overcome the root causes of the housing emergency.

We are now looking to recruit for the following positions to join our team.

If you want to help end homelessness in Wales, we would love to hear from you.

SC653 – INDEPENDENT HOUSING SUPPORT WORKER (Flintshire)

Wrexham office

35 hours per week

£21,964 per annum

An exciting opportunity has now arisen within our Housing Services team for a full time Independent Housing Support Worker.  Working with the wider Housing Support team you will deliver a floating housing support service to residents across Flintshire by providing appropriate support, information and advocacy as required.

Employees are provided with an office base and this role will be based at the Wrexham office.

Shelter Cymru offers a high level of support, a welcoming work environment and an excellent package of benefits – for further details of the key benefits available please visit the recruitment page of our website

To apply, visit our website at www.sheltercymru.org.uk or telephone 01792 469400

CLOSING DATE:  10am – 6 February 2023

Rydym yn bodoli i amddiffyn yr hawl i gartref diogel yng Nghymru ac i frwydro yn erbyn yr effaith ddinistriol mae’r argyfwng tai yn ei chael ar bobl

Rydym yn helpu miloedd o bobl bob blwyddyn drwy gynnig cyngor tai arbenigol, annibynnol ac am ddim, ac ymgyrchu i oresgyn yr hyn sydd wrth wraidd yr argyfwng tai

Rydym am recriwtio rhywun ar gyfer y swydd ganlynol i ymuno â’n tîm. Os hoffech chi helpu i ddod â digartrefedd i ben yng Nghymru, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.

SC653 – GWEITHIWR CYMORTH TAI ANNIBYNNOL

(Sir Y Flint)

SWYDDFA WRECSAM

35 awr yr wythnos

£21,964 y flwyddyn

Mae cyfle cyffrous bellach wedi codi o fewn ein tîm Gwasanaethau Tai ar gyfer Gweithiwr Cefnogi Tai Annibynnol llawn amser. Gan weithio gyda’r tîm Cymorth Tai ehangach byddwch yn darparu gwasanaeth cymorth tai fel y bo’r angen i drigolion ledled Sir y Fflint trwy ddarparu cymorth, gwybodaeth ac eiriolaeth briodol yn ôl yr angen.

Darperir swyddfa i’r gweithwyr a bydd y rôl hon wedi’i lleoli yn swyddfa  Wrecsam.

Mae Shelter Cymru yn cynnig lefel uchel o gefnogaeth, amgylchedd gwaith croesawgar a phecyn rhagorol o fuddion – i gael mwy o fanylion am y buddion allweddol sydd ar gael ewch i dudalen recriwtio ein gwefan

I wneud cais, ewch i’n gwefan yn www.sheltercymru.org.uk neu ffoniwch 01792 469400

DYDDIAD CAU: 10am – 6 Chwefror 2023

 

SC651 –Housing Law Caseworker

(North East Wales)

Wrexham office

17.5 hours per week

 £25,342 per annum (pro rata) – £12,671pa

An exciting opportunity has now arisen at Shelter Cymru for a Housing Law Caseworker who will work within our Housing Services team based in Wrexham.

The post holder will be part of a team who provide a National Housing Advice Service through a mixture of centre, court and surgery based services across the North East Wales region.

Employees are provided with an office base and this role will be based at the Wrexham office.

Shelter Cymru offers a high level of support, a welcoming work environment and an excellent package of benefits – for further details of the key benefits available please visit the recruitment page of our website

To apply, visit our website at www.sheltercymru.org.uk or telephone 01792 469400

CLOSING DATE:   10am – 6 February 2023

INTERVIEW DATE –w/c 13 February 2023

SC651 – Gweithiwr Achos Cyfraith Tai

Gogledd Ddwyrain Cymru

35 awr yr wythnos

£25,342 y flwyddyn (pro rata) – £12,671pa

Mae cyfle cyffrous bellach wedi codi yn Shelter Cymru ar gyfer Gweithiwr Achos Cyfraith Tai a fydd yn gweithio yn ein tîm Gwasanaethau Tai yng Ngogledd Cymru.

Bydd deiliaid y swydd yn rhan o dîm sy’n darparu Gwasanaeth Cyngor Tai Cenedlaethol trwy gymysgedd o wasanaethau canolfan, llys ac allgymorth ledled rhanbarth Gogledd-ddwyrain Cymru.

Darperir swyddfa i’r gweithwyr a bydd y rôl hon wedi’i lleoli yn swyddfa  Wrecsam.

Mae Shelter Cymru yn cynnig lefel uchel o gefnogaeth, amgylchedd gwaith croesawgar a phecyn rhagorol o fuddion – i gael mwy o fanylion am y buddion allweddol sydd ar gael ewch i dudalen recriwtio ein gwefan

I wneud cais, ewch i’n gwefan yn www.sheltercymru.org.uk neu ffoniwch 01792 469400

DYDDIAD CAU:  10am – 6 Chwefror 2023

DYDDIAD CYFWELIAD: w/c 13 Chwefror 2023

 

SC649 – Peer Research Support Officer

Flexible Location

21 hours per week

£24,363 per annum (pro rata) – £14,617pa

We have an exciting opportunity available within Shelter Cymru’s Policy and Research team for a Peer  Research Support Officer.  The team has produced some of Wales’ most influential pieces of research, leading to legislative and policy changes that have improved people’s lives and prevented homelessness.

Employees are provided with an office base but this role can based at any of our offices across Wales.

Shelter Cymru recruits based on merit and wants a workforce that reflects the diversity of individuals in housing need. We particularly welcome applications from Black, Asian and Minority Ethnic people who are currently under-represented within our workforce.

Shelter Cymru offers generous terms and conditions, including 29 days annual leave for full time members of staff plus 2 concessionary Shelter Cymru days.

To apply, visit our website at www.sheltercymru.org.uk or telephone 01792 469400

CLOSING DATE:  10am – 6 February 2023

INTERVIEW DATE :- 15 February 2023

SC649 – Swyddog Cefnogi Ymchwil Cymheiriaid

Lleoliad Hyblyg

21 awr yr wythnos

£24,363 y flwyddyn (pro rata) – £14,617pa

Mae gennym gyfle cyffrous ar gael o fewn tîm Polisi ac Ymchwil Shelter Cymru ar gyfer Swyddog Cefnogi Ymchwil Cymheiriad. Mae’r tîm wedi cynhyrchu rhai o ddarnau ymchwil mwyaf dylanwadol Cymru, gan arwain at newidiadau deddfwriaethol a pholisi sydd wedi gwella bywydau pobl ac atal digartrefedd.

Darperir swyddfa i weithwyr ond gellir lleoli’r rôl hon yn unrhyw un o’n swyddfeydd ledled Cymru.

Mae Shelter Cymru yn recriwtio ar sail teilyngdod ac eisiau gweithlu sy’n adlewyrchu amrywiaeth unigolion mewn angen tai. Rydym yn croesawu ceisiadau yn arbennig gan bobl Ddu, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig sydd heb gynrychiolaeth ddigonol yn ein gweithlu ar hyn o bryd.

Mae Shelter Cymru’n cynnig telerau ac amodau hael, yn cynnwys 29 diwrnod o wyliau blynyddol i aelodau staff llawn amser yn ogystal â 2 ddiwrnod ychwanegol Shelter Cymru.

I wneud cais, ewch i’n gwefan yn www.sheltercymru.org.uk neu ffoniwch 01792 469400

DYDDIAD CAU:  10am – Chwefror 2023

DYDDIAD CYFWELIAD – 15 Chwefror 2023

Shelter Cymru recruits based on merit and wants a workforce that reflects the diversity of individuals in housing need. We particularly welcome applications from Black, Asian and Minority Ethnic people who are currently under-represented within our workforce.

Registered Charity No: 515902

Mae Shelter Cymru yn recriwtio ar sail teilyngdod ac eisiau gweithlu sy’n adlewyrchu amrywiaeth unigolion mewn angen tai. Rydym yn croesawu ceisiadau yn arbennig gan bobl Ddu, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig sydd heb gynrychiolaeth ddigonol yn ein gweithlu ar hyn o bryd.

Rhif Elusen Gofrestredig: 515902

 

Giles Peaker is a solicitor and partner in the Housing and Public Law team at Anthony Gold Solicitors in South London. You can find him on Linkedin and on Twitter. Known as NL round these parts.

0 Comments

Leave a Reply (We can't offer advice on individual issues)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.